Naše logo Z časopisu Esprit číslo 3/2002
Titulní stránka letního tištěného vydání časopisu Zrcadlo Stav psychiatrie v Evropské unii
(Pro návrat zpět do "Obsahu" tohoto čísla můžete kliknout na jeho obrázek přední strany respektive
do úplně nového nastavení konkrétního "Roku" a "Čísla" se dostanete kliknutím na záložku "Zrcadlo"!)

      Zpráva ze semináře pořádaného asociací GAMIAN - Europe v Evropském parlamentu v Bruselu dne 23. března 2001, na téma výše uvedeného názvu pro členy Evropského parlamentu, pro Výbor a další zainteresované osoby v problematice duševního zdraví, z pohledu Evropy. Setkání předsedala paní Catherine Stihler, členka Evropského parlamentu, která je též předsedkyní Zdravotní sekce Parlamentu.

      Prvním řečníkem byl profesor Chris Thompson, který je děkanem Lékařské fakulty na Universitě v Southamptonu ve Velké Británii (dále v "UK"). Hovořil o zvyšujícím se výskytu duševní nemoci v jeho zemi, přičemž poukázal na skutečnost, že duševní nemoc není nemocí všeobecného charakteru, ale že má mnoho podob, které se dají rozlišovat na podkladě daných příznaků, podle svého průběhu, podle reakce na léčbu a také, v menším měřítku s přihlédnutím k jejímu vzniku. Dá se říci, že jde o extrémní varianty jevů, jak se s nimi v každodenním životě můžeme setkávat. Studie v UK, takto zaměřená, došla k závěru, že 160 osob z každého tisíce (výsledek byl neměnný v každém sledovaném týdnu) trpí neurózou, která jim způsobuje různé formy potíží. Dá se soudit, že výsledky průzkumu by byly téměř stejné i v dalších zemích Evropské unie. Profesor Thompson dále zmínil, že v jeho zemi je výskyt neuróz a psychických nemocí vyšší v městských oblastech, což lze jistě přičíst k tomu, že jev je úzce spjat s pocitem socioekonomické izolovanosti. Rizikových faktorů, které mohou způsobit duševní onemocnění je mnoho, a to například rozchod s partnerem, rozvod, nezaměstnanost, nedostatek schopností ke studiu, ztráta blízkého člověka. Může jít o dlouhodobé utrpení nebo o dlouhodobé vypětí.
      Proč je však duševní nemoc tak skrývaná nejen před veřejností, ale i před zdravotníky, na to profesor Thompson zastává názor, že odpověď lze hledat spolu se stigmatizací v příliš úzkém zaměření praktického lékaře na problémy zdraví fyzického. Je nutno konstatovat, že pokud jde o země Evropské unie, výskyt všech druhů neuróz dosahuje 16%, což převedeno na počet obyvatel znamená cca 57 miliónu nemocných. Dále uvedl, že psychotická onemocnění jsou obvykle závažná a jsou spojená s příznaky halucinací a bludů. Počet takto nemocných dosahuje v zemích Evropské unie 1,8 miliónu lidí. Mnoho z těchto onemocnění probíhá tak, že nejsou rozpoznána. Zda bude nemocný léčen, závisí často na pozorování ze strany rodiny, společnosti, na kvalitě poskytované zdravotní péče a na vlastní důvěře samotného jedince - jsem skutečně nemocný a může mi medicína pomoci?