Naše logo Historie našeho občanského sdružení
Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1998 pod názvem Fokus - Self Help Ústí nad Labem, a to návazně na svépomocnou skupinu původně založenou ve Fokusu Ústí nad Labem v roce 1995. Jedná se o organizaci, která napomáhá k prohlubování kvality života dlouhodobě duševně nemocných osob v regionu Ústí nad Labem, to jest v okresech Ústí nad Labem a Děčín, částečně i lidem z okresů Teplice a Litoměřice. Hlavní činností zmíněné svépomocné skupiny, která měla z počátku pouze dva členy, bylo zahájení vydávání našeho časopisu Zrcadlo, a to také od roku 1995. Dále tito dva členové zajišťovali provádění činnosti spojené s terénní prací, která byla zaměřena převážně na návštěvy klientů občanského sdružení Fokus Ústí nad Labem v Masarykově nemocnici nebo doma, případně v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice. Tito lidé v akutní fázi duševní nemoci si samozřejmě přáli návštěvu, společnost obdobně nemocných, ale v té době "zdravých" uživatelů psychiatrické péče, kteří byli v remisi a mohli tak spestřit všední život lidem v době nemoci. Do jejich činnosti patřilo i zajišťování, případně vedení volnočasových aktivit, pod čímž jsou zahrnuty výlety spojené s turistikou a také další různé zájmové kroužky pořádané Fokusem.
Jak již bylo výše uvedeno v roce 1998 se svépomocná skupina změnila ve vlastní občanské sdružení zaštítěné právní subjektivitou, a to proto, že se tím zkvalitnila možnost pomoci klientům s duševní poruchou zajišťováním financování jejich aktivit z více zdrojů a ne jen z finančních prostředků Fokusu Ústí nad Labem. V roce 2000 se naše občanské sdružení úplně osamostatnilo a také změnilo svůj název na Self Help Ústí nad Labem. Náš člen, malíř Zdeněk Košek navrhl loga pro naší organizaci, z nichž bylo vybráno hlasováním vlastní logo našeho občanského sdružení. Dále naši členové pokračovali ve výše zmíněných aktivitách a rozšířili je o další činnosti. V roce 2002 to byly například právní a informační služba po vzoru svépomocných hnutí ve vyspělých zemích Evropské unie jako jsou Holandsko a Velká Británie. Naše členská základna dnes čítá osm členů, z nichž šest jsou uživatelé psychiatrické péče a dva jsou profesionálové, zástupci sociálních služeb v regionu Ústí nad Labem. To proto, aby naše aktivity byly vyvážené a vedly ke spokojenosti klientů, též uživatelů psychiatrické péče. Po dvou letech omezené činnosti (léta 2006 a 2007) začali jsme fungovat ve větším počtu aktivních členů.
Tedy posláním našeho Sdružení je svépomocná péče o klienty s duševní poruchou, sociální politika ku jejich prospěchu, obhajoba práv a zájmů lidí s duševní poruchou, jakož i získávání a předávání informací o problematice života těchto lidí.
Za tímto účelem Sdružení spolupracuje na základě smlouvy o součinnosti s občanským sdružením Fokus Ústí nad Labem, informuje odbornou i laickou veřejnost o životě a zájmech lidí s duševní poruchou, sdružuje a spravuje prostředky určené pro pomoc těmto lidem a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením, jakož i navrhuje a realizuje projekty a programy, které přispívají ke zvyšování kvality života lidí s duševní poruchou.